Debal laha

Manjhi mandwa do SANTAL mahal rege menag a. Atag mahal redo banug a. Sudhu Bharot Disom sumung do bang Dharti jakat janharege Santar menag ko andege nowa manjhi system menag tabona. Nowa system tege santarag samaj tol menag a. Manmi janam khan atohab kate gujug dharij sanam kamihora manjhi system tege nel samtaog Raj bang khatir te Santar haponag nowa system malotog kana. Diku se atag saonta hutilekako chhutao akana nowa chabay lagit te. Santarag ho unag gar ... och bang nelog kana nowa Manjhi system jiyarh tahen ma. Sikhnatan majority santarh ma apon uihar rege bizi menag kowa. Saonta saonte Kate laha senog renag garoch bang nelog kan takowa....! Atag jahay ko(ie-pargana mahal/manjhi-pargana mandwa/Pargana mahal/krishak Manjhi mandwa) Manjhi system ateko kami kana r saonta system jiyarh tahen ma ko khajog kana onko da Marangburu bagi/araao kateko kamikana. Jaher bonga santarh dako layog a, jaher-jantharh re bonga-buru jahog dako mena Gosai aledo Kara manmi. Onko manmige ge saota banchao lagit stage re do bongaburuwag kathako hirinj aa....!! Pilchu biradali Kherwal bangshodhar Santarh ko jahay bon khajog kana Santarh saonta rilamala jiwarh ge tahen ma nowa dhuri dhartire onkoda delabon MARANGBURUwag ayurte SANTAR MAHAL MANJHI MANDWA te. Nowa Manjhi system talate abo santarh somaj SWASASON(self rule) renag right a nam ma mente fight lagitte INDIA re che national level re mittag committee benao akana. Jaharenag dayitta kin gog akada DISOM GODET cum GENERAL SECRETARY lekate Dr. Shib Sankar Saren, r DISOM NAYKE/DIHRI/ DISOM PARGANA cum NATIONAL PRESIDENT lekate Dr. Debal Saren. Contact tabon pe Manjhi mandwa programme(seminar) r committee benao lagit te........!!! Ma ankhan johar...........Marangburu jitkar........Jaherayo joyjin........!!!!!

Debal laha

debal laha

Media: